המוצרים האלחוטיים והסלולריים הטובים ביותר בשוק!

img-0

מבוא

בתקנון זה, למילים/ביטויים שלהלן רשומה משמעות לצידם. ככל שלא הוגדרו בתקנון זה מונחים כלשהם, תהיה להם המשמעות בהתאם לדין (לרבות הרשיון שעל פיו סי.די. רום רשאית למכור את המוצר):

"סי.די. רום" – היבואן או סידי רום

"הרשיון" – אישור לפי פקודת הטלגרף האלחוטי, אשר אינו תקף בשטחי יהודה לשטחי יהודה ושומרון

"לקוח" – כל אדם או גוף שהתקשר או מעוניין להתקשר עם היבואן לשם רכישת המוצר

"אתר" – אתר היבואן באמצעותו מבוצעת הרכישה.

"המוצר" – המוצרים המפורסמים באתר.

"עסקה" – עסקת מכר מרחוק בה הלקוח ירכוש אחד או יותר ממוצרי היבואן באמצעות רכישה באתר היבואן או באמצעות הטלפון בעבור התמורה הנקובה באתר, בין אם העסקה בוצעה בתשלומים או בתשלום אחד. יודגש כי היבואן אינו מספק שירותי תמיכה.

"רכישה" – רכישה מבוצעת רק באמצעות כרטיס אשראי המוחזק כדין על ידי בעל הכרטיס וכי חברת כרטיסי האשראי אישרה את העסקה.

"השלמת העסקה" – עם תשלום מלוא התמורה בכפוף לכך שהמוצר קיים במלאי ומשלוח המוצר על ידי הסידי רום לכתובת שסופקה על ידי הלקוח

"בטול עסקה" – בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 לרבות התקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק"). "מסמך הפרטים" – מסמך המפרט את פרטי העסקה כאמור בסעיף 14 לחוק.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם האמור מכוון לזכר ולנקבה כאחד.

התנאים

1. הוראות התקנון מהווה הסכם התקשרות מחייב בין סידי רום ללקוח. הלקוח מתחייב שלא להפר את הוראות הסכם התקשרות זה לרבות המבוא שבו.

2. הלקוח מאשר כי קרא את התקנון כולו והבין את תוכנו ומבין כי קריאה והבנת התקנון לרבות הסכמה לתוכנם הינם תנאי להתקשרות בין הצדדים לבצוע העסקה.

3. על הרוכש לנקוט בכל אמצעי זהירות נדרש כדי שלא ייגרם נזק ישיר או עקיף למוצר. המוצר מכיל חלקים קטנים וקיימת סכנה חנק ולפיכך יש להרחיק ילדים מהמוצר. יש למנוע חדירת מים או לחות. אם המוצר נרטב, יש לנתק מיד את החשמל ולהתקשר לטכנאי מוסמך. יש למקם את המוצר ליד שקע קרוב ונגיש ועל משטח יציב. אין להשתמש במוצר במידה וכבל החשמל נפגם. אין להכניס עצמים כלשהם לתוך המוצר. הדבר עלול לגרום להתחשמלות ולנזקים. אין לגעת בחלקים הפנימיים של המוצר למעט טכנאי שהוסמך לכך. כמו כן, יש להרחיק את המוצר מטמפרטורות קיצוניות.

4. הלקוח מאשר כי בדק והתייעץ עם גורמי מקצוע מטעמו וכי המוצר מתאים לצרכיו ולדרישותיו ולא יבוא בכל טענה או דרישה או תביעה (לרבות ביטול עסקה) עקב אי התאמה.

5. היות ותנאי התקנון עשויים להשתנות מעת לעת עליך להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה. סידי רום רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התקנון ו/או לשנותו ו/או לעדכנו וללקוח לא תהיה כל דרישה או טענה או תביעה כלפי הסידי רום.

6. ברכישת המוצר הינך מביע את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון והוראות היצרן. מובהר, כי במקרה שבו ייגרם נזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות אלו לרבות (אך לא רק) עניינים הנובעים מבעיות תשתית כמו קצב העברת נתונים…..(ניתוקים, הפרעות רדיו סביבתיות). סידי רום לא תישא בכל אחריות שהיא ומכל סוג שהוא.

7. הינך מאשר כי הינך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינך רשאי וכשיר לביצוע הרכישה או הרכישות.

8. הינך מאשר כי הינך בעל כרטיס אשראי שהופק כדין והינך בעל תיבת דואר אלקטרוני והכתובת שתיתן לסידי רום היא כתובתך בישראל.

9. מחיר כל אחד מהמוצרים שונה. ליד כל אחד מהמוצרים מצויין מחיר המוצר וכן את עלות המשלוח. המוצר ישלח לכתובת הלקוח בישראל. התמונות המוצגות הינן להמחשה בלבד והמפרט הינו המחייב.

10. המפרט המופיע באתר סידי רום הינו בהתאם להגדרות היצרן לרבות נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן הינו באחריות היצרן בלבד.

11. על פי תנאי הרשיון, אין לרכוש את המוצר ואין להפעילו באזורי יהודה ושומרון.

12. המוצר יעבור לבעלות הלקוח רק עם השלמת העסקה.

13. האחריות על המוצר – בהתאם למפורט באתר.

14. עם השלמת הרכישה המוצר ישלח מסידי רום תוך 5 ימי עסקים מהשלמת הטיפול של סידי רום. הרכישה תתאפשר בכפוף למלאי הקיים אצל סידי רום. תיתכן אפשרות כי המוצר אזל מהמלאי ואז לא תתאפשר רכישתו.

15. לאחר השלמת הרכישה הלקוח יקבל אישור באמצעות הודעת טקסט או דוא"ל בהתאם לדוא"ל שמסר בתהליך של הרכישה עם פרטי הרכישה שביצע וכן את המועד בו ההזמנה תישלח.

16. השלמת הרכישה מותנית בשליחת אישור הזמנה מסידי רום לדואר האלקטרוני של הלקוח.

17. ככל שסידי רום תחליט לערוך מבצע מכירות הוא רשאי לשנותו או להאריכו או לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

18. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הרכישה וכן רישום העסקה במחשבי סידי רום יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. האחריות למילוי הפרטים הנכונים והמדוייקים חלה על הלקוח בלבד וללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד סידי רום עקב מילוי פרטים שלא על פי ההוראות.

19. במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, הלקוח יקבל הודעה על כך באופן מיידי והרכישה תהיה מבוטלת לאלתר.

20. לאחר ביצוע העסקה הלקוח יקבל את מסמך הפרטים באמצעות הדואר האלקטרוני שהלקוח הזין או לכתובת הדואר שציין הלקוח ככתובת לאספקת המוצר או לכל המאוחר במועד אספקת המוצר ללקוח.

21. במקרה שמסמך הפרטים לא התקבל או לא נמסר ללקוח, הלקוח יידע את סידי רום באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 27 שלהלן כי לא קיבל מסמך הפרטים.

ביטול עסקה

22. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לחוק.

23. הלקוח רשאי לבטל את העסקה עד 14 עשר יום מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך הפרטים, המאוחר מבניהם. ככל שהלקוח קיבל את המוצר הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה בכפוף לכך שהוא ישיב את המוצר לסידי רום (כשעלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הלקוח) וכי לא נעשה כל שימוש במוצר ובאריזתו המקורית.

24. בהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה תוך פרק זמן של עד 4 חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הפרטים, המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח לסידי רום, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. סידי רום רשאית, בהתאם לחוק, לבקש מלקוח כאמור בסעיף זה, להציג בפניו תעודה המוכיחה כי הוא אדם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

25. במקרה בו הביטול נעשה שלא בעקבות פגם, סידי רום תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

26. ככל שהלקוח יבקש לבטל את העסקה עקב פגם במוצר מיד עם הגעתו אליו, הוא יודיע על כך מיד לסידי רום. סידי רום תהיה רשאית לבצע בדיקה של המוצר, לרבות בדיקה מרחוק, ובמידת הצורך המוצר ייאסף עלי סידי רום והחזר כספי ינתן בהתאם לחוק.

27. אופן ביטול העסקה יתבצע באחד מהאופנים הבאים:

א. באמצעות שיחה טלפונית

ב. באמצעות קישור ייעודי באתר הסידי רום ג. בדואר אלקטרוני

ד. בפקס ה. בדואר רשום 28.

פרטי ההתקשרות לביטול העסקה הינם כדלקמן:

א. דואר אלקטרוני info@cd-rom.co.il

ב. טלפון 054-2122713

ג. פקס מס' 04-9820156

ד. כתובת למשלוח דואר רשום: סי.די. רום, קיבוץ סער, 2280500

29. סידי רום רשאית לבטל את העסקה (ומבלי שהלקוח יחוייב בדמי ביטול עסקה), בין היתר, כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים שלהלן:

30. המוצר אזל מהמלאי המוחזק על ידי סידי רום.

31. קיים חשש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של סידי רום, שהתמורה בגין העסקה לא תתקבל.

32. נפלה טעות או תקלה כלשהי אשר בעטייה מחיר המוצר או מפרט המוצר או תיאור המוצר.

33. מחמת כח עליון כדוגמת: פעולות איבה או מלחמה, טרור, תקלה או חבלת סייבר, תקלה מכל סוג שהוא באתר הסידי רום, שביתות והשבתות, מגפות או אירועי טבע תקלה בסליקת כרטיסי אשראי, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של סידי רום.

אספקה

34. סידי רום תדאג לאספקת המוצר לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח באתר סידי רום ותוך המועד שצויין באתר של המוצר, אלא אם צויין אחרת. יודגש כי מניין הימים מתייחס רק לימי עסקים א-ה אשר אינם כוללים ערבי חג וחגים, ימי שישי ושבת או ימים בהם הבנקים אינם פועלים.

35. מניין ימי האספקה יחל רק החל מקבל אישור ההזמנה על ידי סידי רום.

36. הלקוח יבחר את אופן קבלת המשלוח בהתאם לאפשרויות המוצגות בדף המכירה.

37. אספקת המוצר הינה עד לבית הלקוח על ידי חברת המשלוחים או בסניף הדואר הסמוך לבית הלקוח בהתאם למדיניות חברת דואר ישראל.

38. סידי רום לא יהיה אחראי לאיחור במועד האספקה כתוצאה מכח עליון כמפורט לעיל או כתוצאה מנסיבות אשר אינן בשליטתו הישירה של סידי רום.

39. המשלוחים יתבצעו באמצעות אחת מהחברות המשלוחים הבאות: גרין – פדקס או UPS בהתאם לשיטת המשלוח אותה בחר הלקוח באמצעות ואשר זמינה ויכולה להפיץ את המוצר לכתובתו של הלקוח.

40. מחיר המוצר המופיע באתר כולל הוצאות טיפול ומשלוח בסך 45 ש"ח. הוצאות המשלוח לא יוחזרו במקרה של ביטול העסקה, אלא אם הביטול נובע ממעשה אשר נגרם על ידי סידי רום.

41. במסגרת הגנת הפרטיות באתר חשוב לנו ליידע כי אתר סידי רום מאובטח עפ"י תקן PCI, כך שפרטי כרטיסי האשראי אינם נרשמים באתר ואינם נשמרים על ידי היבואן. ככל שאנחנו משתמשים בקבצי Cookies פרטי הגלישה שלך נשמרים בקבצים אלו. קבצים אלו מאפשרים להשאיר אותך בחשבון, לשמור את ההעדפות שלך ולספק לך תוכן רלוונטי. במידע הנמסר לשם ביצועה של הזמנת מוצר, היבואן עושה שימוש אך ורק למטרת ביצוע ההזמנה והמשימות אשר מהוות תוצאה של אותה הזמנה – לשם הדוגמא, אם ביצעת הזמנה והיא הועברה לטיפול, הטיפול והמשלוח מבוצע באמצעות מיקור חוץ וכך גם לגבי חיוב של כרטיס האשראי. מעבר לכך, המידע אינו מועבר לאף גורם אחר. ככל ששלחת לנו דוא"ל, השימוש בכתובת ששלחת ממנה הינה לצורך משלוח דוא"ל חוזר ולא למטרה אחרת. ככל שתהיה מעוניין במידע נוסף, תוכל לבקש זאת מאיתנו והיבואן יפעל בהתאם.

42. שירות לקוחות ניתן לקבל בהתאם לפרטים הבאים שמפורטים באתר:

43. הגנת פרטיות – היבואן נוקט באמצעים סבירים על מנת למנוע שימוש או כניסה לא מורשית למחשבי האתר.

44. סידי רום או מי מטעמה אינם אחראים ולפיכך לא ישאו בנזק ישיר או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לרוכש או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מהרכישה באתר או בשימוש במוצר, בכל עילת תביעה שהיא כולל הפסד הכנסה/מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

45. הדין החל על תקנון זה לרבות פירושו, תחולתו, תוקפו ואכיפתו הוא הדין החל בישראל בלבד. כל מחלוקת או אי הסכמה כלשהי בכל קשר לתקנון זה יועברו באופן בלעדי וסופי להליך של בוררות שיתנהל בפני המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים (להלן: "המשכן") ובמידה והדבר ייבצר מהמשכן, הבוררות תתנהל בפני המוסד לבוררות בלבד. סעיף זה שולל באופן מפורש כל סמכות של ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

46. ככל שלמרות האמור בסעיף 45 לעיל, הכרעה תידון בערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת, הסמכות תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד וידונו על פי הדין הישראלי בלבד. האמור מכוון לזכר ולנקבה כאחד.